Klauzula Informacyjna Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, e-mail: zaz@powiat-legnicki.eu , reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu.

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej jest Anna Wojsznis, e-mail: anna.wojsznis.iod@gmail.com , tel: 507030138.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa oraz zadań statutowych, w tym związanych z zatrudnianiem i aktywowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, prowadzeniem procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej w/w osób, przygotowaniem ich do życia w otwartym środowisku oraz udzielaniem pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez Administratora;

 8. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego;

 9. Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.

 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;

 11. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.